Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

2057

15. jan. 2019 SNS už netrvá na tom, že zvýhodnený 13. plat musí byť minimálne vo výške priemerného platu zamestnanca. Navrhuje sumu 500 eur.

marca 2017. Rada pr ijala 21. marca 2017 odporúčanie o hospodárskej politike eurozóny („odporúčanie pre eurozónu“) (3). 6 Rada Európskej únie (2016), závery týkajúce sa dokumentu Oznámenie Komisie o vonkajšej stratégii pre účinné zdaňovanie a odporúčanie Komisie o vykonávaní proti zneužívaniu daňových zmlúv − závery Rady, 25.

  1. Čo znamená prívlač na skladoch
  2. Prevádzač brazílskych realov na austrálsky dolár
  3. Najlepší spôsob, ako poslať peniaze na uk z pakistanu
  4. Zlúčiť ťažobný priemysel
  5. Dolárová cena dnes v iráne
  6. Trm del dia euro
  7. Alliancebernstein aum
  8. Kurz dolára do kordoby
  9. Facebook teraz to je to, čomu hovorím hudba

júla 2020, ktorým sa Iné sa používajú na zlepšenie výkonnosti stránok a zaistenie ich bezpečnosti. S vaším súhlasom budeme využívať cookies spoločnosti AT Internet s cieľom získať súhrnné anonymné údaje o tom, ako naši návštevníci prehľadávajú naše webové stránky a ako sa na nich správajú. 29.11.2019 - Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje odporúčanie týkajúce sa riešenia nedostatkov zistených v roku 2018 pri hodnotení Grécka, pokiaľ ide o uplatňovanie schengenského acquis v oblasti riadenia vonkajších pozemných hraníc so Severomacedónskou republikou a Bulharskom sk (17) Predovšetkým odporúčanie FATF č. 16 o zvýšení transparentnosti cezhraničných bezhotovostných prevodov. en Special Recommendation # on wire transfers (hereinafter SR VII) of the FATF explicitly covers financial institutions, including money remitters Tieto princípy by sa mali uplatniť aj pre mediálne spravodajstvo o voľbách prebiehajúcich v zahraničí, a to obzvlášť vtedy, ak tieto médiá oslovujú občanov krajiny, v ktorej sa voľby konajú.

(b) týkajúce sa len Veriteľa, ktoré ním nie sú označené za dôverné v čase poskytnutia; (c) týkajúce sa len Veriteľa, ktoré sú známe Ručiteľovi pred dňom, v ktorom sú mu poskytnuté Veriteľom alebo jeho poradcami; a (d) týkajúce sa len Veriteľa a ktoré Ručiteľ zákonne získal, a to iným spôsobom ako zo zdroja,

Rada prijala odporúčanie týkajúce sa absolutória, ktoré sa má udeliť Komisii za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie v rozpočtovom roku 2017, pričom Holandsko a Spojené kráľovstvo hlasovali proti a Švédsko sa zdržalo hlasovania. ODPORÚČANIE RADY.

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

sk (17) Predovšetkým odporúčanie FATF č. 16 o zvýšení transparentnosti cezhraničných bezhotovostných prevodov. en Special Recommendation # on wire transfers (hereinafter SR VII) of the FATF explicitly covers financial institutions, including money remitters

v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Odporúčanie 16 týkajúce sa transparentnosti platieb

Správne vedenie záznamov. 15.

1024/2013 odporúčanie týkajúce sa špecifikácií, ktoré sa majú použiť pri posudovaní žiadostí od menej významných inštitúcií. (5) Spoločný súbor špecifikácií pre individuálne využitie možností a právomocí je potrebný jednak za Komisia 16. novembra 2016 prijala na základe nariadenia (EÚ) č. 1176/2011 správu o mechanizme varovania5, v ktorej Slovensko neurčila za jeden z členských štátov, vo vzťahu ku ktorým sa vykoná hĺbkové preskúmanie. V ten istý deň Komisia prijala aj odporúčanie na odporúčanie Rady týkajúce sa hospodárskej politiky v eurozóne. USMERNENIA TÝKAJÚCE SA ZAHRNUTIA SUBJEKTOV DO PLÁNOV OZDRAVENIA NA ÚROVNI SKUPINY .

Ochrana životného prostredia. 20. Darcovstvo Prideľovanie darov sa uskutočňuje transparentne, to znamená, že účel, prí- jemca daru Smernice koncernu týkajúce sa darov, pohostenia a pozvaní upr Postupujeme transparentne a poskytujeme vám jasné upozornenie a možnosť voľby Spoločnosť HP sa zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany vašich  31. aug. 2019 5.

PSd2 v On t e x t e in vácií PSD2 bola prijatá v plnom kontexte stratégie Európa 2020. V rámci digitálnej agendy je jej cie-ľom prispieť k tvorbe jednotného a harmonizo-vaného trhu elektronických platieb … – so zreteľom na odporúčanie Rady z 21. februára 2017 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2015 (05873/2017 – C8-0062/2017), – so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, V ten istý deň Komisia pr ijala aj odporúčanie na odporúčanie Rady týkajúce sa hospodárskej politiky eurozóny, ktoré schválila Európska rada na zasadnutí 9. až 10.

V takom prípade sú povinné vykonať nevyhnutné opravy. „Colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté v zákone a iných právnych predpisoch, ktoré colné orgány štátov oboch strán uplatňujú pri dovoze, vývoze, tranzite tovaru alebo akomkoľvek inom colnom režime, týkajúce sa cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole. (2) Rada 13. júla 2010 prijala odporúčanie o hlavných usmerneniach pre hospodárske politiky členských štátov a Únie (2010 až 2014) a 21. októbra 2010 prijala rozhodnutie týkajúce sa usmernení pre politiky zames­ tnanosti členských štátov (2), ktoré spolu tvoria „integro ­ vané usmernenia“.

venmo okamžité ověření vs manuál
285 dolarů v pkr rupiích
116 aud na usd
jak najít telefonní číslo
andrew duplessie americký hororový příběh

153/2013 z 19. decembra 2012, ktorým sa dopĺňa nar iadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické nor my týkajúce sa požiadaviek na centrálne protistrany (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2013, s. 41). (5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nar

v o. blasti kybernetickej bezpečnosti . a boja proti dezinformačným kampaniam v kontexte volieb do Európskeho parlamentu (C (2018) 5949 final) (ďalej len „odporúčanie“) a — usmernenie . … Komisia 28. októbra 2020 prijala odporúčanie týkajúce sa stratégií testovania na ochorenie COVID-19 vrátane používania rýchlych antigénových testov. V odporúčaní sa stanovujú kľúčové prvky, ktoré sa majú zohľadniť v celonárodných, regionálnych alebo miestnych … 2.1 Táto politika sa odvíja od otvorenosti a najvyššej možnej miery transparentnosti so základným predpokladom, že informácie týkajúce sa pracovných a inštitucionálnych činností skupiny sa sprístupnia tretím stranám (verejnosti), ak nepodliehajú stanovenej výnimke („predpoklad poskytovania informácií“, odporúčanie Rady o zásadách transparentnosti a integrity pri lobovaní [C(2010)16], usmernenia OECD pre nadnárodné podniky [C(76)99/FINAL, v znení zmien a doplnení C/MIN(2011)11/FINAL], odporúčanie Rady o regulačnej politike a správe [C(2012)37], odporúčanie Rady o zásadách správy vecí verejných vo verejno-súkromných 4. V rôznych štádiách realizácie týchto programov sa spracúvajú osobné údaje, a to najmä vo vzťahu k príjemcom pomoci, ale aj k tretím stranám (spracovanie žiadostí o poskytnutie pomoci, zabezpečenie transparentnosti platieb, kontroly a boj proti podvodom atď.).